کمیته اجرائی
دبیر: دکتر رضا خوش سیر
دبیر اجرائی: دکتر غفار رئیسی
دبیر علمی: دکتر مهدی کدیور
مسئولان اجرائی:
دکتر علی بیاتی
دکتر ندا آهنجیده
دکتر علی انصاری
دکتر مسعود سبزواری
دکتر محمد غلامی
آقای رضا حیدری
آقای مصطفی سیاحیان
آقای محمد طاهریان
خانم مرجان مجد زاده