تاریخ های مهم


شروع ثبت نام: 96/02/01

مهلت ثبت نام: 96/03/05

زمان برگزاری: 96/6/14

اعلام نتایج: 96/6/17