حامیان همایش
دانشگاه شهرکرد
 شهرداری شهرکرد
دانشگاه فنی و حرفه ای شهرکرد
بانک تجارت